Regulamin ważny do 24.12.2014

Sklep internetowy koszule-meskie.pl jest własnością firmy:

P.P.H. „FENIKS” Maria i Janusz Roszak Spółka Jawna

z siedzibą: 62-800 Kalisz , ul. Towarowa 1 B

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000085625;

NIP: 618-10-09-188; REGON: 251482154; tel. +48 62 7689840

Postanowienia  ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, a niniejszy regulamin określa ogólne

   zasady zakupów.

2. Definicje użytych w regulaminie określeń:

a) SPRZEDAWCA - P.P.H. „FENIKS” Maria i Janusz Roszak SP.J.,

b) SKLEP - sklep internetowy koszule-meskie.pl prowadzony przez SPRZEDAWCĘ  pod adresem internetowym:

   www.koszule-meskie.pl ,

c) KLIENT, KUPUJĄCY  - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

   i ukończone 18 lat , a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

   posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

d) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu,

e) TOWAR - wszystkie towary oferowane do sprzedaży detalicznej w SKLEPIE,

f) CENA – cena brutto TOWARU, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT  i nie  uwzględniająca

   kosztów dostawy TOWARU ,

g) DOSTAWCY -  Poczta Polska oraz firmy kurierskie wymienione na stronie SKLEPU,

h) KOSZT  DOSTARCZENIA TOWARU – opłata za dostawę TOWARU do KLIENTA,

i) ZAMÓWIENIE – zamówienie na TOWAR złożone przez KLIENTA w SKLEPIE zgodnie z niniejszym regulaminem .

3. Informacje umieszczone na stronie internetowej SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeks

   cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez KLIENTÓW.

4. Klientów SKLEPU zobowiązuje się do nie przesyłania treści obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz sprzecznych

   z zasadami współżycia społecznego.

Procedura rejestracji, zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia towarów umieszczonych w SKLEPIE, należy wypełnić poprawnie pola formularza

   zamówienia znajdującego się na stronie SKLEPU.

2. Kupujący może  zarejestrować swoje konto, ustalając sobie tylko znane login i hasło. Czynności rejestracyjne

   dokonywane są jednorazowo. Przy kolejnych zamówieniach KLIENT używa ustalonego wcześniej loginu i hasła,

   ma także możliwość zmiany (aktualizacji) danych podanych przy rejestracji oraz ustalenie nowego hasła do

   swojego konta.

3. Dokonywanie zamówień w SKLEPIE nie jest uzależnione od założenia konta. KLIENT, który nie posiada

   zarejestrowanego konta musi przy każdym kolejnym zamówieniu podać wszystkie dane niezbędne do zawarcia i

   realizacji umowy kupna-sprzedaży.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą złożenia zamówienia przez KLIENTA i otrzymania

   zwrotnego e-maila, który będzie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W celu potwierdzenia lub dodatkowej weryfikacji zamówienia SPRZEDAWCA może za zgodą KLIENTA

   skontaktować się z nim e-mailem  lub telefonicznie.

6. Dokonywanie zamówień w SKLEPIE może odbywać się  24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia  KLIENTA

   (przy wybraniu opcji zapłaty za zamówiony towar - „za pobraniem”) lub zaksięgowaniu przez SKLEP pełnej opłaty

   za zamówienie ( w przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności za zamówiony towar).

8. Zamówiony towar dostarczany jest KLIENTOWI z dokumentem sprzedaży- paragonem fiskalnym lub fakturą VAT

   (jeżeli KLIENT przy składaniu zamówienia zaznaczył taką opcję i podał niezbędne dane do wystawienia faktury

   VAT).

9. Istnieje także możliwość uzyskania dodatkowych informacji o zamawianym towarze oraz indywidualnych ustaleń

   warunków realizacji zamówienia – np. wcześniejszej wysyłki, opóźnienia wysyłki, wysyłki towaru innym dostawcą

   niż wymienieni na stronie SKLEPU. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z obsługą SKLEPU.

10. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia (z opcją płatności przelewem) płatność nie

    zostanie uregulowana, SKLEP zastrzega sobie prawo do automatycznego jego anulowania.

Formy płatności oraz sposób przesyłki

1. Za towar zakupiony w SKLEPIE można zapłacić:

   - przelewem bankowym na konto

   - za pobraniem przy odbiorze

   - przy odbiorze osobistym 

2. Dane do przelewu: P.P.H.'FENIKS' Maria i Janusz Roszak Sp.j., ul. Towarowa 1 B, 62-800 Kalisz

    MultiBank 59 1140 2017 0000 4002 1289 7097 

3. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Opłatę za przesyłkę do 199 zł ponosi kupujący. Powyżej tej kwoty koszt przesyłki ponosi SKLEP. Jeżeli KLIENT

   przy kwocie zamówienia powyżej 199 zł wybierze opcję zapłaty – „za pobraniem” obciążony jest jedynie

   zryczałtowaną opłatą za pobranie w wysokości:

   Poczta Polska - 4,50 zł.

   UPS - 2,50 zł.

5. Informacja o dostawcach i kosztach dostawy wyświetlana jest w module „Twój koszyk” – z możliwością wyboru

   wśród przedstawionych wariantów.

Zwrot zakupionego towaru

1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności

   za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, KLIENTOWI, który jest konsumentem przysługuje prawo do

   odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania towaru.

2. Koszty zwrotu towaru ponosi KLIENT.

3. Aby dokonać zwrotu należy złożyć Sklepowi na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku skorzystania przez KLIENTA  z prawa do zwrotu towaru należy niezwłocznie , nie później niż w

   terminie czternastu dni  odesłać zakupiony towar na adres: P.P.H. „FENIKS” M i J Roszak Sp. J., 62-800 Kalisz,

   ul. Towarowa 1B, dołączając dowód zakupu (ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez

   sprzedającego).

5. Odesłany towar musi być kompletny, nie nosić śladów użytkowania, nie może być w żaden sposób zniszczony;

   odesłany w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie.

6. W przypadku zwrotu przez KLIENTA towaru zgodnie z przepisami prawa (zachowanie terminów i zwrot nie

   użytkowanego i nie zniszczonego towaru), SKLEP jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez nabywcę kwoty.

7. Jeżeli zwrot dotyczy części - jednorazowo (przy jednej wysyłce) zakupionego towaru – zwrócona kwota jest

   równa cenie zwracanego towaru.

Reklamacja zakupionego towaru

1. Wszystkie towary dostępne w SKLEPIE objęte są gwarancją producenta.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad technicznych  należy odesłać uszkodzony towar na adres:

   P.P.H. „FENIKS” M i J Roszak SP. J., 62-800 Kalisz, ul. Towarowa 1B  wraz z dołączonym drukiem reklamacji,

   opisującym stwierdzone wady .

3. Druk reklamacyjny można przesłać ze strony SKLEPU, z zakładki: „druk reklamacyjny”, używając opcji „wyślij”.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, SKLEP zwróci KLIENTOWI koszty przesyłki.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw

   dotyczących konsumentów:  Ustawy z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. nr 22 poz.271 z późn. zm.) o ochronie

   niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

   i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz. U. nr 141 poz.1176) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

   oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie SKLEPU ze skutkiem na przyszłość.

   Oznacza to, że wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw KLIENTÓW wynikających z zamówień złożonych

   przed wprowadzeniem zmian. Każda zmiana będzie zaopatrzona w datę publikacji oraz datę od kiedy obowiązuje.

   Data , od której zmiana będzie obowiązywała  zostanie ustalona w taki sposób , aby ze zmianą mógł zapoznać

   się KLIENT.